Privacy policy

Wij hechten bij SYBO BV veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring voor onze website geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor de firma SYBO BV en de bevoegde personen werkende binnen SYBO BV, met maatschappelijke zetel te Gistelse Steenweg 379a, 8200 Brugge en met ondernemingsnummer BTW  BE 0697.894.511

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. SYBO BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…
 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

Persoonsgegevens die wij verwerken van klanten en leveranciers

 • Naam, voornaam
 • contact informatie inclusief emailadres, adres, telefoonnummer
 • Gegevens met betrekking tot de verschillende diensten die we aanbieden zoals plannen, vergunningen, uit te voeren werken
 • Overeenkomsten en facturatiegegevens
 • Betaalgegevens, bestelgeschiedenis
 • Correspondentie
 • Andere info die relevant is om aan de contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Foto’s van werven en events

Persoonsgegevens die wij mogelijks van u verwerken via de website:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mail
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Vraag
   

WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Verwerkingsgronden:

We verwerken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Wettelijke verplichting:

Om te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van wettelijke en administratieve verplichtingen;

Om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Deze opsomming is niet limitatief en onderhevig aan veranderingen.

Noodzakelijk voor de uitvoering van haar overeenkomst:

Pre-contractuele fase:

 • Contacteren, reageren op een verzoek, onderhandelen;
 • Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;
 • Opmaken van overeenkomsten;
 • het reageren op ingevulde contactformulieren
 • het uitvoeren van de administratie in verband met onze mogelijke samenwerking

Contractuele fase:

 • Klantenbeheer
 • Leveranciersbeheer – beheer aannelers
 • Uitvoeren van de contractuele opdracht
 • Uitvoeren van renovaties
 • Organiseren van events, inspiratieweekends en opleidingen

Gerechtvaardigd belang:

Het versturen van nieuwsbrieven, mailings of uitnodigingen naar bestaande klanten.

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienst, het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten van de onderneming.

Het garanderen van de veiligheid, zowel online als in onze gebouwen en op de werven.

Toestemming

Het versturen van nieuwsbrieven, mailings of uitnodigingen naar prospecten of naar mensen die zich ingeschreven hebben op de website.

Het nemen van foto’s en het plaatsen van foto’s op onze website en sociale media kanalen
 

HOE VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

Indien gegevens buiten de EU bewaard worden, wordt voldaan aan de verplichtingen zoals opgelegd door de GDPR.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

algemeen

 • de verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • we vragen jouw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • we hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen
 • we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

website

 • Op onze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier. Hier wordt er verplicht gevraagd naar de naam (naam en voornaam), e-mailadres en de reden van contactname (bericht). Daarnaast is er ook de mogelijkheid om jouw bedrijfsnaam en telefoonnummer mee te geven.
 • Op onze website gebruiken we cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.
 • De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Het is mogelijk dat websites van andere partijen ook hyperlinks bevatten naar onze website. SYBO BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere partijen en het gebruik van cookies op hun websites.
   

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 • SYBO BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens 10 jaar bij na het afsluiten van een dossier. 
   

VERSTREKKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN-VERWERKERS

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij mogelijks gebruik van een derde partij om:

 • onze administratie, facturatie en projectopvolging
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, e-mailbeheer,…)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het drukken van huisstijldrukwerk e.d.
 • onze renovatiediensten uit te voeren
 • onze events en opleidingen te organiseren

Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 

BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:

 • alle personen die namens SYBO BV van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

SYBO BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde.

U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw opgeslagen persoonsgegevens, alsook ons gebruik van deze gegevens.
 

JOUW RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan SYBO BV. Daarnaast heeft u steeds het recht om SYBO BV te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan SYBO BV in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door SYBO BV daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@sy-bo.be, per post naar 8200 Bruggen, Gistelse Steenweg 379A, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

6 Automatische beslissingen en profiling           

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door SYBO BV evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
 

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

SYBO BV kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Het is aangewezen om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Afbeelding bovenaan aligneren
Uit